איכות הסביבה

חברת אמרז משתפת פעולה בתחומים אלה עם הגורמים הרלבנטיים: המשרד להגנת הסביבה,


איגוד ערים לאיכות הסביבה, רשות המים, רשויות מקומיות, פיקוד העורך ומכבי האש (באמצעות איגודי

ערים לכבאות) ופועלת בהתאם להנחיותיהם ולדרישות החוק.

הנהלת החברה פועלת למניעת זיהום סביבתי, להפחתת מפגעים והיבטים בתחומי הסביבה, בטיחות

ובריאות בתעסוקה בכל מתקני החברה וכן להפחתת צריכת האנרגיה.

אמרז פועלת לשיפור מתמיד של תנאי הבטיחות והבריאות של העובד ומזעור פגיעה סביבתית.